25 jaar Stichting Voorzorg Utrecht

1994-2019
25-jarig jubileum Stichting Voorzorg Utrecht
we reiken twee prijzen van elk 15.000 euro uit!

Op 26 september 2019 vieren we ons 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in ons bestaan die we niet zomaar voorbij laten gaan! Om dat te vieren stelt ons fonds twee prijzen beschikbaar: de innovatieprijs voor een reeds gestart en door ons fonds gesubsidieerd project en de stimulansprijs voor een idee op het gebied van de jeugdzorg.
De heer prof. dr. R.J. van der Gaag (emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie) houdt een inleiding met de titel "Heeft de jeugd toekomst?".
Klik hier voor het programma. Vanwege een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar het adres innovatieprijs at voorzorg-utrecht.nl. 
De aanmeldingen worden verwerkt op datum van binnenkomst. U ontvangt bericht met nadere informatie.

Mensen die zich inzetten voor zorg en welzijn, komen in de praktijk vaak op goede ideeën voor verbeteringen. Juist omdat zij zo nauw betrokken zijn bij de mensen om wie het uiteindelijk gaat, signaleren zij waar en hóe het beter kan. Toch komen veel van die ideeën niet aan het licht vanwege gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. Met de Stimulansprijs 2019 geven we aandacht aan het beste idee voor verbetering in de jeugdzorg. 

Uit een groot aantal aanmeldingen zijn voor elke prijs 3 projecten genomineerd door de jury.


De genomineerden voor de stimulansprijs:
 
Heppie Talentontwikkeling
ingediend door Stichting Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind vindt het belangrijk dat kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek of in een opvang wonen een zo normaal mogelijk leven leiden. Hier hoort ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij, zoals het ontdekken wat je als kind leuk vindt of waar je goed in bent. Daarom is het project ‘Heppie Talentontwikkeling’ ontwikkeld, dat wordt aangeboden aan scholen in het speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs maken veelal op jonge leeftijd een traumatische gebeurtenis mee, waardoor ze moeite hebben met het volgen van het reguliere pakket. De insteek van ‘Heppie Talentontwikkeling’ is om deze kinderen te motiveren en activeren en hierin tegemoet te treden door samen met de klas en docent(en) deel te laten nemen aan diverse workshops. Het draait daarbij om plezier maken, het ontdekken van talenten en interesses, het leren van nieuwe vaardigheden, ontspannen en werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Investeren in onze toekomst
ingediend door Stichting MeeleefGezin

Stichting MeeleefGezin is gestart op grond van de ervaring in de GGZ dat jonge kinderen tot en met 4 jaar van ouders met
psych(atr)ische problemen te snel uit huis werden geplaatst. Een vrijwillig meeleefgezin dat het kind op vaste tijden opvangt en extra emotionele aandacht geeft, biedt ouders de gelegenheid om te herstellen en de ouderrol te behouden. De vrijwilligheid als basis van steun laat ouders in hun waarde, zij blijven de zorgende ouder(s) en voelen zich gehoord en gezien. MeeleefGezin zet haar expertise en trainingen in om zo goed mogelijke matches te maken tussen ouders en meeleefgezinnen. Het project richt zich met name op de 1001 kritische dagen van het kind. Het verbindt een meeleefgezin met kind én ouders, en in de uitvoering verbindt het formele - met informele zorg. De Infant Mental Health Visie vormt de basis van de interventie van MeeleefGezin.

 
Suïcide, maak er een einde aan!
ingediend door Altrecht

Dit project richt zich op het organiseren van een verbindend zorgaanbod tussen de ketenpartners rondom het diagnosticeren en behandelen van suïcidale kinderen en jongeren, die in de regio Utrecht wonen. Aanleiding is de stijging van het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe onder jongeren en de verschuiving in het jeugdhulplandschap ten gevolge van de transitie naar gemeenten. Transformatie vraagt om goede samenwerking en integrale hulp met als doel op het juiste moment, dicht bij huis, de juiste interventie, op de juiste plek, met de juiste persoon in te zetten, juist bij suïcidaliteit. Immers, het helder hebben van samenwerkingsafspraken en continuïteit van zorg vormen een beschermende factor bij suïcidaliteit. Het ontwikkelen en aanbieden van deskundigheidsbevordering/training bij alle Utrechtse jeugdketenpartners, gericht op het contact maken met de wanhoop (suïcidaliteit) komt onder andere ten goede van de preventie, signalering van suïcidale jongeren, het verminderen van de behandelverlegenheid bij professionals, het onnodig inschakelen van de crisisdienst en het bevorderen van de ketensamenwerking.
  
De genomineerden voor de innovatieprijs:
 
Gezonde taal in de praktijk
ingediend door Taal Doet Meer

Mensen met beperkte taalvaardigheid zijn extra kwetsbaar als het gaat om hun gezondheid. Met de methode ‘Gezonde Taal’ is een aanpak ontwikkeld waarbij vrijwillige taalcoaches kwetsbare anderstaligen ondersteunen op het gebied van taal- én gezondheidsvaardigheden. De methode maakt laagdrempelige aandacht voor gezondheid in taallessen mogelijk en is zeer geschikt om door vrijwilligers te gebruiken, er is geen leservaring nodig om met de methode te kunnen werken. Hierdoor wordt een kwetsbare doelgroep bereikt, die zowel voor zorgorganisaties als taalscholen moeilijk bereikbaar zijn. Het beoogde effect voor de doelgroep was een verbeterde taalvaardigheid, meer kennis over gezondheid en gezondheidszorg, beter zicht op de Utrechtse sociale kaart en verbeterde zelfredzaamheid en keuzevrijheid. Voor de lange termijn is het doel om op deelnemersniveau gezondheidswinst te bereiken.
 
Regionaal Netwerk Kinderpalliatieve Zorg
ingediend door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (voorheen Stichting PAL)

Het project is opgezet om de versnipperde zorg rond de thuissituatie van een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening tegen te gaan en daarmee de kwaliteit van zorg en het leven van kind en gezin te verhogen, de rust en energie terug te geven aan deze gezinnen en de gezinnen meer in de regierol brengen. Vanuit de oorspronkelijke pilot zijn er inmiddels 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) actief rondom alle (academische) kinderziekenhuizen. De aansturing en facilitatie verloopt vanuit een centraal kennispunt - het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg. Regionale netwerken waarin alle stakeholders uit 1e, 2e en 3e lijns kindzorg actief (en bestuurlijk gedragen) met elkaar samenwerken aan betere zorg voor deze kwetsbare groep. Ouders hebben een regionaal aanspreekpunt waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Tevens vinden zij belangrijke informatie (waaronder een sociale kaart) op de website van het NIK in hun regio.
 
Gewichtloosheidssimulator
ingediend door Abrona

Abrona heeft gezocht naar een vernieuwende aanpak om cliënten in een rolstoel of revaliderende cliënten te kunnen (leren) lopen/revalideren nadat het hydrotherapiebad was gesloten. Daarbij was het doel om cliënten dezelfde therapie te kunnen geven op het droge als in het water. Met de ontwikkeling en inzet van de loopsimulator is het mogelijk geworden voor cliënten om hun looppatroon te verbeteren, gemakkelijker te kunnen gaan staan en te blijven staan. De trainingen zijn intensiever met betere resultaten waardoor de behandelingen in verhouding korter duren. De simulator biedt inzicht in het looppatroon van cliënten dat meetbaar is en waardoor er gerichte behandelplannen ontwikkeld kunnen worden om de conditie van cliënten te verbeteren. Dit bevordert de revalidatie, ADL en verbetert de kwaliteit van leven. Daarbij heeft de inzet van de simulator ook geleid tot tijdefficientie zowel voor de therapeuten als voor de cliënten.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.