Hieronder vindt u de vragen uit het digitale aanvraagformulier van Stichting Voorzorg Utrecht. Hiermee kunt u zich op het invullen voorbereiden. Het formulier is omvangrijk en u kan het niet tussentijds opslaan. Het is daarom verstandig u op de vragen voor te bereiden. De vragen staan ook in een pdf dat u kan downloaden.

Algemene gegevens
 1. Datum
 2. Titel van het project
 3. Gegevens instelling: naam, adres, postcode en plaats, telefoon, naam en email contactpersoon instelling, website, rechtsvorm, statutaire zetel, oprichtingsdatum, datum laatste statutenwijziging, kvk nummer, iban, naam bank, anbi
 4. Gegevens projectcoördinator: naam, functie, telefoon, email
 5. Gegevens samenwerkende organisatie: naam, adres
 6. Startdatum project (een project mag niet gestart zijn om in aanmerking te komen voor subsidie door ons fonds)
 7. Geplande duur project
 8. Doelgroep en aantal
 9. Aantal vrijwilligers
10. Aantal betrokken betaalde krachten

Doelstelling en motivering
11. Doelstelling project: geef een korte omschrijving in maximaal 75 woorden
12. Beschrijf in maximaal 100 woorden de probleemstelling en motiveer wat uw project aan de oplossing bijdraagt
13. Geef in maximaal 75 woorden aan wat de verwachte resultaten en toepassingsmogelijkheden zijn
14. Geef in maximaal 250 woorden een korte projectomschrijving, opzet, fasering en implementatie. Stuur het volledige projectplan mee.

Kostenbegroting
15. Personeelskosten (totaal)
16. Materiële kosten (totaal)
17. Overige kosten
18. Totale kosten (inclusief BTW)

Verdeling van de financiële bijdragen
19. Eigen bijdrage (specificatie meesturen)
20. Bijdragen door derden (specificatie)
21. Gevraagde subsidie aan Stichting Voorzorg Utrecht
22. Bij welke organisaties/fondsen/overheden heeft u verder een aanvraag voor dit project ingediend en welk bedrag is toegekend?
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
€ ….. aangevraagd bij ……, toegekend €
23. Maakt u gebruik van een externe fondswerver?
24. Gegevens fondswerver: naam, mail, bedrag, percentage, opmerking

Begeleiding
25. Namen en telefoonnummers leden begeleidingscommissie/projectgroep

Referenties
26. Namen van twee referenties waarvan ondertekende referentiebrieven worden meegezonden (2 brieven uploaden)

Overig
27. Hoe vindt de PR rond het project plaats?
28. Hoe werd u op de Stichting Voorzorg Utrecht geattendeerd?
(mondeling, via twitter, via facebook, via de nieuwsbrief, van de beursvloer, zelf gevonden op internet, SVU was al bekend van eerdere subsidie, door een relatie, door de FIN, via fondsenboek/disk, via Linkedin, anders
29. Ontving u reeds eerder subsidie van de Stichting Voorzorg Utrecht?
30. Wilt u per email op de hoogte worden gehouden van nieuwsberichten (max 3 x per jaar) van de SVU?
Ja, op emailadres:
Nee, ik heb geen belangstelling
Nee, ik ben ontvang de nieuwsbrief al
31. In 2019 wordt ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan weer de innovatieprijs uitgereikt. Uitsluitend projecten waaraan wij subsidie hebben verleend komen in aanmerking. De voorwaarden vindt u op de site. Als u hieraan me wilt dingen, geef dat dan svp hieronder aan en beschrijf waarom u vindt dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen.
Indien u mee wilt dingen, aan welk e-mailadres kan de jury de vragenlijst zenden?
Motivatie deelname: waarom vindt u dat de jury de prijs aan uw project moet toekennen?
Heeft u opmerkingen of vragen? Plaats deze dan hier
Opmerkingen:

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.