Informatie

Hieronder leest u hoe en wanneer subsidies kunnen worden aangevraagd en welke spelregels daarbij gehanteerd worden.

Heeft u een toezegging van ons fonds gekregen voor subsidie aan uw project dan verwachten wij dat u publicitaire aandacht aan onze financiële steun geeft door onze volledige naam (Stichting Voorzorg Utrecht) en ons logo te vermelden. Overig gebruik van onze naam en ons logo is niet toegestaan.

Bij de toekenning hebben wij u ons logo gemaild.
Download hier ons logo in pdf-formaat
Download hier ons logo in png-formaat
Download hier ons logo in jpg-formaat

Wilt u ons logo ontvangen in eps-formaat (drukkerskwaliteit) dan kunt u dit opvragen via het contactformulier.

Welke goede doelen worden gesteund?

De voorkeur gaat uit naar doelen die het belang van patiënten zo breed mogelijk dienen en met name geen structureel karakter dragen. Reeds gestarte projecten worden niet gesubsidieerd. Initiatieven in de regio Utrecht (provincie Utrecht en het Gooi) krijgen voorrang bij de subsidietoekenning.

Welke doelen worden niet gesteund?

  • projecten die uit het instellingsbudget behoren te worden bekostigd (opleidingen personeel)
  • projecten waarbij de stichting zou moeten bijdragen aan de dekking van exploitatie- of overheadkosten   
  • individuele steunaanvragen
  • wetenschappelijk onderzoek
  • buitenlandse projecten
  • projecten die ten tijde van het bestuursbesluit (de sluitingsdata zijn 1 april en 1 oktober; de bestuursvergaderingen vinden plaats in de maanden mei en november) reeds in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren
  • projecten, waarvan niet alle conform de aanvraagprocedure vereiste documenten voor de sluitingsdatum zijn ontvangen
  • projecten, waarvan het subsidieaanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend.

Aan wie geeft SVU subsidie?

De SVU verleent subsidies voor (innoverende) projecten, die instellingen of natuurlijke personen ten behoeve van de gezondheidszorg opzetten. Ten behoeve van zogenaamde steun- of vriendenstichtingen zelf worden geen subsidies verleend.
Ook individuele steun wordt niet verleend.

Wanneer moet de aanvraag uiterlijk binnen zijn?

De sluitingsdata zijn onherroepelijk 1 april en 1 oktober. Het wordt zeer op prijs gesteld dat u uw aanvraag tijdig, dat wil zeggen ruim voor de sluitingsdata, instuurt.

Wanneer en hoe wordt de beslissing meegedeeld?

Een bestuursbesluit wordt in de tweede helft van de maanden mei en november schriftelijk ter kennis gebracht aan de aanvrager.

Wat is een garantiesubsidie?

Onder een garantiesubsidie wordt verstaan dat de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de Stichting Voorzorg Utrecht over tot uitbetaling van het gedeelte van de garantiesubsidie dat niet gedekt kon worden.


Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.