Reglement voor subsidieverlening door de SVU

 • De aanvraag voor subsidie van een project dient schriftelijk bij de SVU te worden ingediend en te worden mede-ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de instelling (bijvoorbeeld directielid / lid Raad van Bestuur).
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Doel en aard van het project moeten voldoende gedetailleerd worden omschreven.
 • Subsidie wordt verleend voor een periode van één jaar, doch kan daarna eventueel tweemaal worden herhaald.
 • Een gespecificeerde begroting van de aan het project verbonden kosten dient te worden bijgevoegd.
 • Gemotiveerd moet worden waarom subsidie aan de SVU wordt gevraagd.
 • Van belang wordt geacht of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd.
  En zo ja, hoeveel.
 • Het bedrag van de toe te kennen (garantie-)subsidie zal in het algemeen liggen tussen € 500,00 en € 10.000,00. In een bijzonder geval kan buiten deze grenzen worden gegaan.
 • Onder een garantiesubsidie wordt verstaan dat de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de SVU over tot uitbetaling van het gedeelte van de garantiesubsidie dat niet gedekt kon worden. Daartoe dient een overzicht te worden overgelegd aan het bestuur waaruit de inspanningen blijken die zijn gedaan na toekenning door de SVU van de garantiesubsidie. Het bestuur van de SVU zal daarna een besluit nemen over de hoogte van de subsidie.
 • Bij de aanvraag voor subsidie dienen tenminste 2 ondersteunende referenties te worden meegezonden.
 • Het bestuur van de SVU beslist twee maal per jaar, en wel na 1 april en 1 oktober, over toekenning van subsidies. Een bestuursbesluit wordt in de tweede helft van de maanden mei en november schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.
 • Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.
 • Na het einde van elk subsidiejaar wordt een schriftelijk verslag over de voortgang van het project en de besteding van subsidie verwacht. Aan de hand van dit verslag bepaalt het bestuur van de SVU of de subsidie gecontinueerd kan worden.
 • Na afloop van het project dient een samenvattend overzicht en een opgave van de besteding van de totale subsidie te worden gegeven.

Copyright ©2014. Alle rechten voorbehouden.