Alles over het aanvragen van een projectsubsidie

U kunt uw aanvraag op drie manieren indienen: online, via email of per post.
Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u bericht wanneer uw aanvraag door het bestuur wordt besproken, het dossiernummer en wanneer u het bestuursbesluit ontvangt.
Wij adviseren u onderstaande informatie door te nemen voordat u uw aanvraag doet.

Als u uw aanvraag online indient, kunt u vooraf de vragen uit het aanvraagformulier doornemen via FAQ Webaanvraag. Daar vindt u ook aanvullende informatie over de stukken die u moet mailen. Neem svp ook kennis van de specifieke informatie voor het doen van een aanvraag per e-mail of brief als u kiest voor een schriftelijke aanvraag.


Veelgestelde algemene vragen over het aanvragen van een projectsubsidie

Ik heb nog vragen, waar kan ik terecht?

Welke aanvragen worden in behandeling genomen?

De Stichting Voorzorg Utrecht neemt uitsluitend de volgende subsidieaanvragen in behandeling:   

  • wanneer de aanvraag past binnen de doelstelling van de stichting, zie hiervoor het reglement;
  • volledig ingevulde en voor de sluitingsdatum ingeleverde aanvraagformulieren, mede-ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie (bijvoorbeeld de directie of lid van de Raad van Bestuur) en voorzien van alle vereiste stukken (o.a. aangegeven op het aanvraagformulier).

Kan ik een vooraanvraag indienen?

De Stichting Voorzorg Utrecht neemt geen vooraanvragen in behandeling. Het aanvraagformulier dient geheel ingevuld en ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van alle gevraagde bijlagen.

Wanneer moet de aanvraag uiterlijk binnen zijn?

De sluitingsdata zijn onherroepelijk 1 april en 1 oktober. In verband met de spreiding van onze workload waarderen wij het zeer als u de aanvraag ruim voor de sluitingsdatum in zou kunnen sturen.

Wat zijn de eisen aan een referentiebrief?

Een referentiebrief is een brief van iemand die niet verbonden is aan het betreffende project, die verwoordt waarom naar zijn/haar mening het belangrijk is dat het project van de grond komt.

Hoe moet de aanvraag eruit zien?

Doel en aard van het project moeten voldoende gedetailleerd worden omschreven.
Een gespecificeerde begroting van de aan het project verbonden kosten dient te worden bijgevoegd.
Gemotiveerd moet worden waarom subsidie aan de SVU wordt gevraagd en of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd. En zo ja, hoeveel.
Het heeft onze voorkeur dat er twee ondersteunende referenties worden meegezonden.


Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.