Reglement voor subsidieverlening door de SVU

 • De aanvraag betreft een innovatief project in de ​in de gezondheidszorg in de regio Utrecht of het Gooi.
 • Het project is nog niet gestart.
 • De aanvraag voor subsidie van een project dient digitaal of per mail bij de SVU te worden ingediend en te worden mede-ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de instelling (bijvoorbeeld directielid / lid Raad van Bestuur).
 • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
 • Doel en aard van het project moeten voldoende gedetailleerd worden omschreven.
 • Subsidie wordt verleend voor een periode van één jaar, doch kan daarna eventueel tweemaal worden herhaald.
 • Een gespecificeerde begroting van de aan het project verbonden kosten dient te worden bijgevoegd.
 • Gemotiveerd moet worden waarom subsidie aan de SVU wordt gevraagd.
 • Van belang wordt geacht of reeds elders subsidie voor het betreffende project werd verkregen of aangevraagd. En zo ja, hoeveel.
 • Het bedrag van de toe te kennen subsidie zal in het algemeen liggen tussen € 500,00 en € 10.000,00. In een bijzonder geval kan buiten deze grenzen worden gegaan.
 • Bij bedragen boven de € 2.500,-- treedt SVU niet op als enige subsidieverstrekker.
 • Twee ondersteunende referentiebrieven zijn gewenst; wanneer deze niet met de aanvraag zijn meegezonden kan het bestuur besluiten deze later alsnog op te vragen.
 • Het bestuur van de SVU beslist twee maal per jaar, en wel na 1 april en 1 oktober, over toekenning van subsidies. Een bestuursbesluit wordt in de tweede helft van de maanden mei en november schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.
 • Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.
 • Na het einde van elk subsidiejaar wordt een schriftelijk verslag over de voortgang van het project en de besteding van subsidie verwacht. Aan de hand van dit verslag bepaalt het bestuur van de SVU of de subsidie gecontinueerd kan worden.
 • Na afloop van het project dient een samenvattend overzicht en een opgave van de besteding van de totale subsidie te worden gegeven.